xxx ศูนย์การเรียนรู้ฯ ชอง - Mahidol Cultural Mapping Project
header image
รู้จักกับเรา arrow สถานที่สำคัญ arrow จ.จันทบุรี arrow ศูนย์การเรียนรู้ฯ ชอง
ศูนย์การเรียนรู้ฯ ชอง Print E-mail
16 พ.ย. 2006 13:42น.

Image 

ศูนย์การเรียนรู้ ฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมชอง ตั้งอยู่หมู่ 4 บ้านคลองพลู ต.คลองพลู และ

หมู่ 5 ต.ตะเคียนทอง กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี (ใกล้สถานีอนามัยฯ ต.คลองพลู)

ปัจจุบันชาวชองมีการดำเนินกิจกรรม "อนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมชอง" ภายใต้ชื่อ "โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาชอง"  (มีนาคม 2544 - พฤศจิกายน  2547) ซึ่งมีนายเฉิน  ผันผาย และคณะเป็นผู้ดำเนินการต่างๆ  โดยมีการทำงานต่างๆ ร่วมกันในชุมชน ดังนี้
  • การพัฒนาระบบตัวเขียนชองเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับบันทึกวัฒนธรรมพื้นบ้าน
  • การรวบรวมคำศัพท์ภาษาชองเป็นพจนานุกรมฉบับชาวบ้าน
  • การทำหนังสือภาษาชองโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตคนชอง และนำไปใช้สอนลูกหลานชองโดยผ่าน หลักสูตรท้องถิ่นภาษาชองซึ่งชาวชองได้ร่วมกัน สร้างขึ้นมาสำหรับสอนลูกหลานชองในโรงเรียน(โรงเรียนวัดคลองพลู) เพื่อให้มีการใช้ภาษาชองพูดในชีวิต ประจำวันเหมือนสมัยบรรพบุรุษ ซึ่งการเรียนการสอนนั้นมีทั้งในห้องเรียนในโรงเรียนและห้องเรียนในชุมชน ทำให้เด็กเรียนภาษาชองกันด้วยความสนุก สนาน อีกทั้งได้ออกไปพบเจอสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับคนชองในชุมชนอีกด้วย การเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่นภาษาชองนั้นมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

         การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อ"อนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาชอง"ที่ผ่านมา ปัจจุบัน(ตั้งแต่ธันวาคม 2549)ได้มีการขยายผลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนชอง ในด้านอื่นๆ มากขึ้น ซึ่งมีโครงการขึ้นมา 3 โครงการ  ได้แก่

1) โครงการ "การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมชอง เป็นแหล่งการเรียนรู้ชุมชน  โดยการมีส่วนร่วม" โดย นายรุ่งเพชร  ผันผาย และคณะ

2) โครงการ "หลักสูตรท้องถิ่นภาษาชอง"  โดย ผอ.สุรพล  ไชยพงษ์ และคณะ

3) โครงการ "ศึกษาความรู้ชาวชองเรื่องพืชคลุ้ม-คล้า (รุ่นท่าก-รุ่นเชอ)  โดยใช้ภาษาชองเป็นแนวทางในการ ศึกษา" โดย นายมณเฑียร  พัฒเสมา และคณะ

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมชองที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนั้น ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อท้อง ถิ่น(สกว.)และได้รับการสนับสนุนเงินทุนบางส่วนและการให้คำปรึกษาด้านวิชาการจากนักภาษาศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท  มหาวิทยาลัยมหิดล

        วัตถุประสงค์ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมชอง

1.เพื่อเป็นสถานที่ให้คนชองพบปะและทำกิจกรรม อนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาวัฒนธรรมชอง

2.เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนและบุคคลทั่วไป

3.เป็นสถานที่สำหรับเผยแพร่งานฟื้นฟูด้านภาษาและ วัฒนธรรมแก่คนในชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไป

สิ่งจัดแสดงในศูนย์ฯ แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก คือ คนชอง  ภาษาชองและการฟื้นฟูภาษา  การประกอบอาชีพ  วัสดุสิ่งของเครื่องใช้ในวิถีชีวิต และพิธีกรรมของคนชอง

ข้อมูลสำหรับผู้สนใจเข้าชม

เปิด วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น.- 16.00 น.

ท่านที่สนใจเข้าชม

-          วันธรรมดา จันทร์ - ศุกร์  ติดต่อล่วงหน้า 2-3 วัน

-          เป็นหมู่คณะ  ติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์

-          โทร.   09-8092678, 07-1440957และ06-1489474

 (ข้อมูลจากแผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ ฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมชอง จ.จันทบุรี)


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( 14 มี.ค. 2008 10:24น. )
Statistics
Visitors: 226250
Who's Online
We have 56 guests online