xxx พระครูพิพิธประชานาถ - Mahidol Cultural Mapping Project
header image
รู้จักกับเรา arrow บุคคลด้านวัฒนธรรม arrow จ.สุรินทร์ arrow พระครูพิพิธประชานาถ
พระครูพิพิธประชานาถ Print E-mail
14 พ.ย. 2006 15:59น.

พระครูพิพิธประชานาถ (หลวงพ่อนาน) ท่านเกิดเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2472 ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวา่สและจำพรรษาอยู่ที่วัดสามัคคี หมู่ 1 บ้านท่าสว่าง ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์  ท่านเป็นผู้คิดวิธีทำลายวงจรหนี้สิน ให้ชาวบ้านลด ละ เลิก อบายมุข จัดตั้งโครงการ สหบาลข้าวจนเป็นผลสำเร็จ แล้วเผยแพร่ไปอีกหลายจังหวัด  สร้างจิตสำนึกให้ชาวบ้านได้ตระหนักถึงการพึ่งพาตนเอง  ต่อมาท่านได้ปรับประยุกต์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น มาใช้เป็นแกนนำในการระดมทุน เช่น บุญเทศน์มหาชาติ บุญเข้าพรรษา บุญทอดผ้าป่า เป็นต้น และได้จัดตั้งสหบาลคน เพื่อเป็นการรวมพลังชาวบ้านในการทำนากระชับมิตรที่ได้ผลดียิ่ง  ท่านเป็นพระที่มีปรัชญาในการบริหารงานบุคคลได้อย่างเยี่ยมยอด  เป็นแกนนำชี้แนะแนวทาง โดยยึดหลักธรรมทางพุทธศาสนา มาประยุกต์กับแนวคิดที่เป็นภูมิปัญญาของท่าน จนประสบความสำเร็จ  ทุกคนต่างขนานนามท่านว่าเป็นพระนักพัฒนา (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2544 : หน้า 292-293)

 User Comments

Comment by apirat on 2007-03-29 09:08:18
เกิดวันทื่ 16 มีนาคม พ.ศ.2472 
เป็นเจ้าอาวาสและจำพรรษาอยู่ที่วัดสามัคคี หมู่ที่ 1 บ้านท่าสว่าง ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์
Please login or register to add comments

Last Updated ( 23 ก.ค. 2007 08:45น. )
Statistics
Visitors: 226250
Who's Online
We have 69 guests online