xxx ข้อมูลทั่วไปจ.ศรีสะเกษ - Mahidol Cultural Mapping Project
header image
รู้จักกับเรา arrow ข้อมูลทั่วไปจ.ศรีสะเกษ
Print

ข้อมูลทั่วไปจ.ศรีสะเกษ

 

                                              ตราประจำจังหวัดศรีสะเกษ

คำขวัญจังหวัดศรีสะเกษ

"ศรีสะเกษ แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี"

ทึ่ตั้งอาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดยโสธร และร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดต่อประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย โดยมีเทือกเขาดงรักเป็นแนวกั้นเขตแดน
ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี
( http://www.tat.or.th/thai/dl.php?province=33®ion_id=4 accessed on 20/12/48 )

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มอยู่ทางตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัด ส่วนทางตอนใต้จะเป็นที่ลาดชันและลูกคลื่นลอนตื้นสลับลาดชันพื้นที่ทั้งหมด ของจังหวัดจะมีความลาดชัน จากทางตอนใต้ลงสู่แม่น้ำมูลทางตอนเหนือของจังหวัดสภาพดินร้อยละ 60 เป็นดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำดี มีความอุดุมสมบูรณ์ต่ำมีเพียงร้อยละ4.5 ของพื้นที่จังหวัดเท่านั้น ที่มีระดับความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้างสูง ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 35.5 เป็นดินภูเขาและเทือกเขาซึ่งทำการกสิกรรมได้ เพียงบางส่วน มียอดเขาสูงที่สุดของจังหวัด คืดยอดเขาพนมตาเมือน ในเขตอำเภอขุนหาญ 673 เมตร และมีแนวชายแดนติดกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย รวม 127 กม.(อ.กันทรลักษ์ 76 กม อ. ขุนหาญ 18 กม. และ อ.ภูสิงห์ 33 กม.)

ลักษณะภูมิอากาศ
มีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและค่อนข้างหนาวจัดในฤดูหนาว ส่วนใหญ่ในฤดูฝนมักจะมีฝนตกหนักในเดือนกันยายน โดยจะตกหนักในพื้นที่ตอนกลางและตอนล่างของจังหวัดเท่านั้นส่วนพื้นที่ทาง ตอนบนจะมีปริมาณฝนตกน้อย และไม่ค่อยจะสม่ำเสมอ

การปกครอง

จังหวัดศรีสะเกษแบ่งการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ ดังนี้

1 เมืองศรีสะเกษ

2 ยางชุมน้อย

3 กันทรารมย์

4 กันทรลักษ์

5 ขุขันธ์

6 ไพรบึง

7 ปรางค์กู่

8 ขุนหาญ

9 ราษีไศล

10 อุทุมพรพิสัย

11 บึงบูรพ์

12 ห้วยทับทัน

13 โนนคูณ

14 ศรีรัตนะ

15 น้ำเกลี้ยง

16 วังหิน

17 ภูสิงห์

18 เมืองจันทร์

19 เบญจลักษ์

20 พยุห์

21 กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

22 กิ่งอำเภอศิลาลาด

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบ เทียบกับจังหวัดอื่นๆ ในประเทศ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 : 5-1 ) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดซึ่งเป็นตัวชี้สภาพเศรษฐกิจของประชากรในจังหวัด พบว่ารายได้ส่วนใหญ่มาจากการประกอบอาชีพ ทางการเกษตร
ประชากรจังหวัดศรีสะเกษส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม จะเห็นได้จากครัวเรือนเกษตรกรมีถึง 176,439 ครัวเรือน จำนวนเกษตรกร 1.1 ล้านคน (อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ, 2540 : 7) สภาพทางเศรษฐกิจจึงขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตและระดับราคาพืชผลทางเศรษฐกิจ พืชผลหลักทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง หอมแดง กระเทียม ข้าวโพด ปอแก้ว ถั่วลิสง ส่วนอาชีพที่สำคัญรองลงมาคือ อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร การค้าและการบริการ ในปี พ.ศ.2539 จังหวัดศรีสะเกษมีพื้นที่ทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 63.37 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด

พืชผลทางเศรษฐกิจที่สำคัญ มีดังนี้
1. ข้าว เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ทำรายได้มากเป็นอันดับ 1 ของจังหวัด มีการเพาะปลูกทุกอำเภอ ผลผลิตทีทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า ประมาณร้อยละ 86.64 เป็นข้าวเจ้า (พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ, 2540 : 13) ซึ่งเป็นข้างหอมมะลิที่ปลูกได้ดีในเขตดินเค็มบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ ปริมาณผลิตข้าวของจังหวัดศรีสะเกษอยู่อันดับที่ 7 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 : 5-2) พื้นที่ปลูกข้าวมาก ได้แก่ อ.ขุขันธ์ อ.เมือง อ.ราษีไศล อ.อุทุมพรพิสัย อ.ไพรบึง อ.กันทรลักษ์ อ.กันทรารมย์ อ.ปรางค์กู่ และอ.วังหิน การทำนาได้พัฒนาจากการทำนาดำเป็นนาหว่าน ซึ่งทำให้เวลาการทำนาลดลง แต่เพิ่มค่าใช้จ่ายคือย่าฆ่าหญ้าที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมและ เพิ่มต้นทุนการผลิต
2. ข้าวโพด ส่วนมากเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลิตเพื่อการค้า ผลิตได้มากเป็นลำดับที่ 5 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณการผลิต 450 กิโลกรัมต่อไร่ ปลูกมากที่ อ.กันทรลักษ์ อ.ศรีรัตนะ อ.ขุนหาญและ อ.น้ำเกลี้ยง
3. มันสำปะหลัง ผลิตได้มากเป็นอันดับที่ 15 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูกมากที่ อ.ภูสิงห์ อ.ขุนหาญ อ.กันทรลักษ์ อ.ศรีรัตนะ อ.กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ และ อ.น้ำเกลี้ยง
4. หอมแดง จังหวัดศรีสะเกษผลิตหอมแดงได้มากเป็นอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และของประเทศ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 : 5-3) โดยผลิตได้ร้อยละ 98 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประมาณร้อยละ 40 ของประเทศ ปลูกมากที่ อ.ยางชุมน้อย อ.ราษีไศล อ.กันทรารมย์ อ.กันทรลักษ์ อ.เมือง และ อ.วังหิน การปลูกหอมแดงขึ้นอยู่กับภาวะอากาศเพราะหอมแดงชอบอากาศหนาว อ.ยางชุมน้อย จึงเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุด
5. กระเทียม จังหวัดศรีสะเกษปลูกได้มากเป็นอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูกมากที่ อ.กันทรลักษ์ อ.ศรีรัตนะ อ.ขุนหาญ และ อ.กันทรารมย์
6. ปอแก้ว ผลิตได้มากเป็นอันดับที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูกมากที่ อ.ศรีรัตนะ อ.เบญจลักษณ์ อ.ภูสิงห์ อ.ยางชุมน้อย อ.ขุนหาญ และ อ.กันทรลักษ์
7. ถั่งลิสง ผลิตได้มากเป็นอันดับที่ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูกมากที่ อ.ศรีรัตนะ อ.เบญจลักษณ์ อ.ขุนหาญ อ.ภูสิงห์ อ.ยางชุมน้อย และ อ.กันทรลักษ์
8. พืชทางเศรษฐกิจอื่น ๆ นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ยังมีการปลูกยางพาราใน อ.กันทรลักษ์ อ.ขุนหาญ อ.ศรีรัตนะ นอกจากนี้ยังมีมะละกอ เงาะ กล้วยน้ำว้า ทุเรียน มะม่วง ส้มโอ ที่ปลูกได้ผลดี
(http://dnfe5.nfe.go.th/localdata/RNEast/SriSaKet/5400108.htm accessed on 27/12/48)

มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด จำแนกเป็นรายสาขา

ที่

สาขาการผลิต

พ.ศ.2540

พ.ศ.2541

พ.ศ.2542

พ.ศ.2543

พ.ศ.2544

พ.ศ.2545

1.

ภาคการเกษตร

6,555

6,854

6,084

5,172

6,116

6,546

1.1เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้

6,455

6,728

5,882

4,902

5,852

6,309

1.2 การประมง

101

125

202

270

264

237

2.

นอกภาคเกษตร

20,541

20,678

19,046

20,957

21,880

22,632

2.1 การทำเหมืองแร่และเหมืองถ่านหิน

119

78

99

104

113

140

2.2 การผลิตอุตสาหกรรม

1,387

1,824

1,395

1,590

1,833

1461

2.3 การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา

289

372

322

323

345

351

2.4 การก่อสร้าง

1,510

1,106

935

756

780

1,028

2.5 การขายส่ง การขายปลีกการซ่อม
แซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้
ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน

7,736

7,721

6,975

8,566

8,904

9,036

2.6 โรงแรมและภัตตาคาร

1,026

515

397

458

412

632

2.7 การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม

991

987

1,014

975

1,153

1,155

2.8 ตัวกลางทางการเงิน

1,155

1,490

1,012

866

853

876

2.9 บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ

1,340

1,403

1,459

1,472

1,483

1,502

2.10 การบริการราชการแผ่นดินและการ
ป้องกันประเทศรวมทั้งการประกันสังคม
ภาคบังคับ

1,149

1,259

1,387

1,572

1,585

1,684

2.11 การศึกษา

2,981

3,052

3,167

3314

3,367

3,643

2.12 การบริการด้านสุขภาพและ
งานสังคมสงเคราะห์

597

676

713

780

870

948

2.13 การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่นๆ

248

182

158

168

168

162

2.14 ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล

13

14

14

14

15

15

รวมผลิตภัณฑ์จังหวัด

27,096

27,531

25,129

26,129

27,996

29,178

มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน

19,550

19,722

17,860

18,427

19,619

20,347

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ
ข้อมูล ณ ปี งบประมาณ 2546

http://www.sisaket.go.th/struc_economic/economic1.htm

 

สภาพสังคม

การศึกษา

-โรงเรียน 1,016 แหง นักเรียน 319,322 คน ครู 13,950 คน

-ระดับอาชวศึกษาี 8 แหง

-ระดับอุดมศึกษา 2 แหง

การสาธารณสุข

-โรงพยาบาล 18 แหง

-สถานีอนามัย 259 แหง

-โรงพยาบาลเอกชน 1 แหง

-คลีนิคแพทย 44 แหง

-คลีนิคทันตกรรม 5 แหง

-สถานผดุงครรภ 66 แหง

-แพทย 126 คน

-ทันตแพทย 45 คน

-เภสัชกร 87 คน

http://www.sisaket.go.th/

สามารถดูฐานข้อมูลจังหวัดได้ที่นี่


User Comments
Please login or register to add comments

Statistics
Visitors: 226250
Who's Online
We have 40 guests online