xxx ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ - Mahidol Cultural Mapping Project
header image
รู้จักกับเรา arrow บุคคลด้านวัฒนธรรม arrow จ.ตราด arrow ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ Print E-mail
07 มี.ค. 2008 12:18น.
ประวัติของ  ร้อยตำรวจเอก นิติภูมิ นวรัตน์
  Police Captain Nitipoom NAVARATNA
 

เกิด  5 มิถุนายน พ.ศ. 2503  อายุ 48 ปี ที่จังหวัดตราด

  บุตรของนายมิ่งและนางเชื้อน อยู่พร้อม
   
  โรงเรียนวัดซึ้งล่าง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
  โรงเรียนศรีหฤทัย อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
  โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
  โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด
 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดจันทบุรี

 

โรงเรียนมัธยมเซ็นต์เออร์นาด  รัฐวิคตอเรีย  เครือรัฐออสเตรเลีย

 

โรงเรียนภาษาแห่งฐานทัพอากาศที่เมืองพ้อยท์คุก  เครือรัฐออสเตรเลีย

 

ประกาศนียบัตรวิชาการสหกรณ์  สถาบันการศึกษาทางสหกรณ์

 

ศิลปศาสตรบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

อดีตนักศึกษาปริญญาตรี ประเภท  External Student  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน
สหราชอาณาจักรบริเทนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
(เลขทะเบียนนักศึกษา U 927066998)

 

อดีตนิสิตปริญญาโท ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(รหัสประจำตัวนิสิต B735197)

 

รัฐศาสตรมหาบัณทิตทางการบริหารรัฐกิจ 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางประวัติศาสตร์ 
Doctor of Philosophy in History
สถาบันเอเชียและแอฟริกาศึกษา มหาวิทยาลัยมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย
(State Supreme Certifying Committee of Russian Federation by decision of
the council of Moscow State University named after M. V. Lomonosov

เลขปริญญา КТП No. 003699 ลง 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541)

  วิทยาลัยการทัพบก
สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 51
รับพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มแสนยาธิปัตย์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
 

 

 

วิทยาลัยการยุติธรรม
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 11

สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5

 
พ.ศ. 2521 - 2522

นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนโรตารีสากล
เข้าศึกษาที่ St. Arnaud High School, Victoria, Australia

พ.ศ. 2524 

ข้าราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
สังกัดกองสหกรณ์นิคม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

9 มกราคม 2525 -
ปัจจุบัน

ประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัทบาลานซ์
ประกอบกิจการกวดวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
รามคำแหง และกวดวิชา เพื่อสอบเข้ารับราชการในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ
มีศิษย์ผู้ประสบความสำเร็จไปแล้ว ประมาณ 100,000 คน

1 กุมภาพันธ์ 2528 -
9 พฤษภาคม 2537

ข้าราชการตำรวจ
สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย
ลาออกจากราชการเพื่อไปดำเนินกิจกรรมทางการเมือง
และเตรียมตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

พ.ศ. 2539 - 2546

อาจารย์วิชาเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ (BP 4916)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

พ.ศ. 2540 - 2542

นักวิชาการประจำคณะทำงานผู้นำฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ)

3 กุมภาพันธ์ 2540 -
ปัจจุบัน

คอลัมนิสต์ประจำหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คอลัมน์ “เปิดฟ้าส่องโลก” หน้า 2 ด้านต่างประเทศ

3 สิงหาคม 2541 -
ปัจจุบัน
 

คอลัมนิสต์ประจำหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คอลัมน์ “เปิดฟ้าภาษาโลก” หน้า 15 ด้านภาษา

พ.ศ. 2543 - 2544

กรรมการสภาสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน

พิธีกรรายการสารคดีทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 9 และไอทีวี

พ.ศ. 2545 - 2546

กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.)

พ.ศ. 2545 - 2546

ประธานหอการค้าไทย-ไนจีเรีย

พ.ศ. 2545 - 2547

กรรมการปรับปรุงคุณภาพความพึงพอใจของลูกค้า
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน

อุปนายกสมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทย

9 สิงหาคม 2546 -
8 สิงหาคม 2549

ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียและแอฟริกาศึกษา สมัยที่ 1
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

29 สิงหาคม 2547

ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนกรุงเทพฯ 135,369 คะแนน

13 มกราคม 2548 -
12
มกราคม 2551

ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

19 เมษายน 2549

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ได้คะแนนเป็นอันดับ 1
ของกรุงเทพมหานคร และเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย
คือได้ 257,420 คะแนน สิ้นสุดการเป็นว่าที่สมาชิกวุฒิสภา
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 โดยคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

9 สิงหาคม 2549 -
31 พฤษภาคม 2552

ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียและแอฟริกาศึกษา สมัยที่ 2
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

11 ตุลาคม 2549

ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตามมาตรา 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549
สิ้นสุดการเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2550
เพื่อสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กทม. เขต 7
บางกะปิ สะพานสูง มีนบุรี ลาดกระบัง

พ.ศ. 2549 - 2551

กรรมการอำนวยการและกรรมการบริหาร
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
(เดิมคือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสงขลา)

พ.ศ. 2549 - 2550

- กรรมาธิการการพาณิชย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-ฮังการี
- เลขานุการกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย
- เลขาธิการกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-อิหร่าน
- กรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพรัฐสภา
(IPU)

พ.ศ. 2550

กรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

   
 

ที่ปรึกษา รมว. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
(นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ)

  ที่ปรึกษาประธานสภากรุงเทพมหานคร (นายศราวุธ ปฤชาบุตร)
 

ที่ปรึกษา รมว. กลาโหม (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ)

 

ที่ปรึกษา รมว. สาธารณสุข (คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์)

 

ที่ปรึกษา รมว. วัฒนธรรม (นายอนุรักษ์ จุรีมาศ)

 

ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายสมัคร สุนทรเวช)

 

ที่ปรึกษา รมช. ต่างประเทศ (นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ)

 

ที่ปรึกษา รมช. พาณิชย์ (นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ)

 

ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน)

 

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

 

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร

 

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร

 

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา

 

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาจุดผ่อนปรน
จุดผ่านแดนชั่วคราว และจุดผ่านแดนถาวร วุฒิสภา ฯลฯ

     
รางวัลอาจารย์ดีเด่นครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พ.ศ. 2542

ได้รับการคัดเลือกจากสภาวัฒนธรรม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
เป็น “คนดีเขาสมิง” และ “เพชรน้ำหนึ่ง” ของอำเภอเขาสมิง
สาขาวรรณกรรม พ.ศ. 2543

รางวัลศิษย์เก่าเกียรติภูมิ
ครบรอบ 90 ปี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2544

รางวัลบุคคลดีเด่นในการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549

รางวัลพ่อดีเด่น โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) พ.ศ. 2548

รางวัลพ่อดีเด่น โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) พ.ศ. 2549

   

พ.ศ. 2532 ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประภทที่ 2

5 ธันวาคม 2550 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

   
  1.

พ.ศ. 2521-2550  นักการ ระหว่างประเทศ ผู้เดินทางไปศึกษา, วิจัย, บรรยาย, ทำสารคดี, เจรจาต่อรอง, ดูงานการค้า, ไปราชการและเป็นแขกของรัฐบาลต่างประเทศ ดังนี้

   

เนการาบรูไนดารุสซาลาม, ราชอาณาจักรกัมพูชา, ญี่ปุ่น, สาธารณรัฐประชาชนจีน, สาธารณรัฐจีน, สาธารณรัฐอินเดีย, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, สาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่าน, รัฐอิสราเอล, สาธารณรัฐอิรัก, ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน, สาธารณรัฐ
เกาหลี, รัฐคูเวต, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, มาเลเซีย, สาธารณรัฐ
มัลดีฟส์, มองโกเลีย, สหภาพพม่า, สาธารณรัฐคีร์กิซ, สาธารณรัฐอิสลา
ปากีสถาน, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, อาร์เจนตินา, ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย,
สาธารณรัฐสิงคโปร์, สหรัฐอเมริกา, สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา,
สาธารณรัฐอรับซีเรีย, ราชอาณาจักรไทย, สหรัฐอรับเอมิเรตส์, สาธารณรัฐ
อุซเบกิสถาน, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, เครือรัฐออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์,
สาธารณรัฐออสเตรีย, สาธารณรัฐบัลแกเรีย, สาธารณรัฐฟินแลนด์, สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, สาธารณรัฐเฮลเลนิก, ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์, อดีตสหภาพโซเวียต, สหพันธรัฐรัสเซีย, สมาพันธรัฐสวิส, ยูเครน,
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ, สาธารณรัฐเบนิน, บูร์กินาฟาโซ,
สาธารณรัฐกานา, สาธารณรัฐเคนยา, ราชอาณาจักรเลโซโท, สาธารณรัฐ
มาดากัสการ์, สาธารณรัฐมาลาวี, สาธารณรัฐโมซัมบิก, สาธารณรัฐแอฟริกาใต้,
สาธารณรัฐโตโก, สาธารณรัฐยูกันดา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
แอลจีเรีย, สาธารณรัฐอรับอียิปต์, สาธารณรัฐซูดาน, สาธารณรัฐจอร์เจีย,
สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย, สาธารณรัฐคิวบา, สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ,
สาธารณรัฐตุรกี, สาธารณรัฐอิตาลี ฯลฯ

     
  2. พ.ศ. 2540-2550 อาจารย์ ผู้รับเชิญไปบรรยาย, ปราศรัย, ปาฐกถา
ทั่วราชอาณาจักรไทย

ณ หอการค้า, สมาคม, ธนาคาร, วัด, มัสยิด, โรงเรียน, สหกรณ์, กลุ่มเกษตรกร ฯลฯ
นับพันครั้ง มีผู้ได้รับฟังการบรรยายมากกว่า 800,000 คน
     
  3.

พ.ศ. 2540-2551 คอลัมนิสต์ประจำ นสพ. ไทยรัฐ
คอลัมนิสต์ประจำ นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์เปิดฟ้าส่องโลกหน้า 2 หน้าการต่างประเทศ
และคอลัมน์เปิดฟ้าภาษาโลก หน้าการศึกษา มีผู้อ่านทั้งสองคอลัมน์วันละนับล้านคน

     
  4.

พ.ศ. 2544-2551 พิธีกรรายการสารคดีทางวิทยุ โทรทัศน์

4.1 สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 อสมท รายการ “เปิดเลนส์ส่องโลก
แพร่ภาพเวลา 24.00-24.45 น. ทุกคืนวันศุกร์
(หลายครั้งรายการจะมาช้ากว่าเวลาที่กำหนด) เป็นรายการที่เริ่มตั้งแต่
พ.ศ. 2544 ทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี
ย้ายมาแพร่ภาพที่ช่อง 3 อสมท ตั้งแต่ 9 มิถุนายน 2545
   
4.2 สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 อสมท รายการ "World Beyond เดินทางสร้างชาติ"
แพร่ภาพเวลา 06.00-06.30 น. ทุกเช้าวันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
ร.ต.อ. นิติภูมิ เป็นพิธีกรร่วมกับบุตรสาวฝาแฝด
ซึ่งเป็นบุตรสาวสองคนสุดท้อง คือ
4.2.1  นางสาวจัตตารีย์   นวรัตน์  อายุ 15 ปี
4.2.2  นางสาวจิตการุณ  นวรัตน์  อายุ 15 ปี
     
8/8 ประสงค์ติดต่อกับ ร้อยตำรวจเอก นิติภูมิ นวรัตน์
กรุณาติดต่อที่สำนักงานเลขานุการ
โทรศัพท์: 0 81810 1089, โทรสาร: 0 2704 1719
e-mails:
   
websites:
www.nitipoom.com, www.nitipoom.net, www.nitipoom.co.th,
              
www.nitipoom.info,
hi5..nitipoom5.hi5.com

User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( 07 มี.ค. 2008 12:23น. )
Statistics
Visitors: 226250
Who's Online
We have 46 guests online